Mikkelin Taekwondo

Toimintalinja

Mikkelin Taekwondo ry, toimintalinja

Toiminnan tavoitteet

Taekwondossa jokainen harrastaja kehittyy ja oppii uusia asioita sekä kokee seuran omakseen. Seuran hallinnon tavoitteena on mahdollistaa tähän edellytykset ja luoda kehittämisestä suunnitelmallista. Harjoitukset suunnitellaan ja toteutetaan monipuolisiksi eri osa-alueet huomioiden. Suunnitelmallisella toiminnalla on tarkoitus ylläpitää laajaa harrastuspohjaa ja kannustaa harrastajia kilpailemaan sekä ottelussa että liikesarjoissa. Tavoitteena on tarjota harrastajille mahdollisuuksia suorittaa vyöarvoja riittävän usein. Vyökoe on yksi lajinomainen tapa mitata tehdyn työn määrää ja palkita siitä.

Kaikkia harrastajia rohkaistaan osallistumaan leireille, kisoihin tai muihin lajitapahtumiin. Kaikki on kuitenkin vapaaehtoista, jolloin harrastaja voi vain keskittyä pelkkään liikkumiseen.

Seuran tulee kasvaa, mutta hallitusti ja laadun kärsimättä. Seura kasvattaa jäsenmäärää järjestämällä vuosittain peruskursseja lapsille ja aikuisille. Seuran talouden hoidon on oltava suunnitelmallista ja hallittua. Talouden tilannetta seurataan jatkuvasti, tehdään arvioita tulevista menoista ja jaetaan resursseja sen mukaisesti.

Toimintamme on kurinalaista, turvallista ja kasvatuksellista, mutta myös joustavaa. Tavoitteiden täyttymistä mitataan harrastajille tehtävin kyselyin, jotka ohjaavat myös seuran harjoittelun painopisteitä.

Seuran toimintaa ohjaa syyskokouksessa vuosittain vahvistettava toimintasuunnitelma. 

Eettiset linjaukset

Eettisillä linjauksilla pyritään kuvaamaan moraalisia periaatteita, joihin Mikkelin Taekwondo ry:n toiminta perustuu. Eettiset linjaukset ovat seuran tahdon ilmaisu. Näitä asioita meidän seurassamme kunnioitetaan, näitä eettisiä periaatteita tulee aina ja kaikessa noudattaa, kun on kysymys seuran toiminnasta.

 • Toimintamme tarjoaa kaikille mielihyvää, kannustusta, kiitosta ja onnistumisen iloa.

 • Toimintamme innostaa jokaista elinikäiseen liikkumiseen.

 • Toimintamme edistää henkistä sekä fyysistä hyvinvointia.

 • Toiminnassamme hyväksytään erilaisuus ja opitaan sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

 • Seuramme toiminta on päihteetöntä ja terveellisiä elämäntapoja korostavaa.

 • Seuramme toiminta perustuu ”reilun pelin”-henkeen.

 • Kaikilla jäsenillä on iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta tai liikunnallisesta lahjakkuudesta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, harjoitella ja päästä vyökokeisiin.

 • Jokaista seuran jäsentä kuunnellaan ja jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa.

 • Jokaiselle tarjotaan mahdollisuus osallistua lajin molempiin kilpailumuotoihin.

 • Seuramme ohjaajille tarjotaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua koulutuksiin.

Seuran hallinto

Seuran toimintaa johtaa syyskokouksessa valittu johtokunta. Johtokunta edustaa seuraa ja vastaa sen taloudenhoidosta ja omaisuudesta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut kolme jäsentä.

Lajiin liittyvissä asioissa johtovastuu on seuran pääopettaja Reino Pesosella, 6.dan ja opettaja Kimmo Mönkkösellä, 4.dan. Johtokunnan tehtävänä on mahdollistaa opettajille ja seuran ohjaajille edellytykset toteuttaa laadukasta ja tavoitteellista lajiharjoittelua.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, tarpeen mukaan. Kevät- ja syyskokousten lisäksi johtokunta kokoontuu n. 4-6 kertaa vuodessa ja kokouksissa päätetään toiminnan pyörittämisen lisäksi esille tulleista asioista ja kehityskohteista. Kaikista johtokunnan kokouksista pidetään kokouspöytäkirjaa, jotka tarkastetaan vuosittain ennen kevätkokousta toiminnantarkastuksen yhteydessä.

Kaikki seuran jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan seuran toimintaan. Helpoimmin johtokunnan toiminnasta saa kuvan ja siihen voi vaikuttaa osallistumalla seuran julkisiin kevät- ja syyskokouksiin, joissa kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua yhteiseen päätöksentekoon.

Johtokunnan ajantasainen kokoonpano ja yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta.

Ohjaajat

Mikkelin Taekwondo ry:n ohjaajana voi toimia seuran opettajan hyväksymä henkilö, jonka ohjaajana toimimisen seuran johtokunta vahvistaa ohjaajasopimuksella. Ohjaajan tulee olla vähintään 16-vuotias ja 4. kup vyöarvoltaan. Lisäksi ohjaajan tulee suorittaa vähintään kaksitoistatuntinen seuran tai liiton järjestämä ohjaajakoulutus.

Yksittäinen harjoitus on eräs urheiluseuran tärkeimmistä tapahtumista ja sen laadukas ja vastuullinen sekä suunnitelmallinen läpivienti on seuratoiminnan perusta. Ohjaaja edustaa seuraa ohjatessaan jokaista harjoitustaan ja hänen kauttaan harjoittelijoille syntyy käsitys seuran toiminnan tasosta. Jokaisen ohjaajan tulee tiedostaa vastuunsa valmistautuessaan harjoitukseen ja erityisesti ohjatessaan ryhmäänsä.

Seura tekee jokaisen ohjaajan kanssa ohjaajasopimuksen, jonka tarkoituksena on määrittää osapuolten vastuut ja oikeudet laadukkaan ja suunnitelmallisen harjoitustoiminnan turvaamiseksi sekä seurassa noudatettavan taekwondon opetuslinjan yhdenmukaistamiseksi. Sopimuksessa ohjaaja sitoutuu noudattamaan seuran pelisääntöjä ja vastaavasti seura sitoutuu järjestämään hyvät edellytykset harjoitusten ohjaamista varten. Seura myös tukee ohjaajia mm. varustehankinnoilla ja harjoitusmaksujen alennuksilla.

Kaikkia ohjaamisesta kiinnostuneita kannustetaan ottamaan asia esille johtokunnan jäsenien tai seuran opettajien kanssa. Erilaisiin teemoihin jaetut harjoitukset mahdollistavat monipuolisesti eri tyyppisten ohjaajien vahvuuksien hyödyntämisen.

Ajantasaiset tiedot seuran ohjaajista löytyvät seuran kotisivuilta.

Junioritoiminta

Mikkelin Taekwondoseura tarjoaa lapsille ja nuorille laadukasta harrastus- ja kilpailutoimintaa kamppailu-urheilulajin parissa. Taekwondo lajina antaa ohjaajille ja lasten vanhemmille myös kasvatuksellista näkökulmaa lajin arvopohjan kautta. Ohjaajat antavat lapsille kannustavaa ja innostavaa palautetta sekä osallistuvat omalla esimerkillisellä käytöksellään ja tavoillaan lapsen kasvua tukevaan prosessiin.

Seura toteuttaa viikoittain lapsille (8-14v) yhdet junioriharjoitukset. Niiden lisäksi juniorit voivat osallistua myös muille seuran vuoroille. Juniorien omat harjoitukset ovat sisällöltään monipuolisia ja niissä tuetaan lasten fyysistä ja motorista kehitystä. Harjoitukset ovat hauskoja, mutta kuitenkin riittävän haastavia. Niissä harjoitellaan kaikkia lajin osa-alueita, leikkiä ja rentoa yhdessäoloa unohtamatta. Tavoitteena on oppia uusia taitoja ja edetä vähitellen vyöarvoissa eteenpäin. Samalla opitaan myös lajin arvopohjaa, joka tuo erityisesti esille hyvää käytöstä, toisten kunnioittamista ja vastuuntuntoa.

Junioriryhmässä sovitaan vuosittain yhdessä lasten kanssa keskustellen yhteiset pelisäännöt, joita noudattamalla kaikille mahdollistetaan hyvät edellytykset lajin harrastamiseen ja lajitaidoissa etenemiseen. Kaudelle 2019-2020 sovitut pelisäännöt ovat

 1. Kuuntelen ohjaajaa

 2. Keskityn ohjeiden noudattamiseen

 3. Annan toisille harjoittelurauhan

 4. Yritän parhaani

 5. Kunnioitan harjoitteluparia

 6. Käyttäydyn hyvin

Vuosikello

Seura järjestää vuosittain toistuvia tapahtumia, joihin koko jäsenistö on tervetullut. Tapahtumista tiedotetaan erikseen, mutta tärkeimmät ja säännöllisesti toistuvat tapahtumat ovat


TammikuuLoppiaisleiri
Tammi-helmikuuTaekwondo-startti (5 viikkoa)
Maalis-huhtikuuTaekwondo-startti (5 viikkoa)
HuhtikuuSääntömääräinen kevätkokous
Touko-kesäkuuJohtokunnan ja ohjaajien yhteinen kehittämisilta
Syys-lokakuuTaekwondo-startti (5 viikkoa)
MarraskuuSääntömääräinen syyskokous
Marras-joulukuuTaekwondo-startti (5 viikkoa)
JoulukuuSeuran pikkujoulut


Tulevat harjoitukset 2021
PvmRyhmäPaikka
27.10.Yhteisvuoro  !PMurskaa...
28.10.KuntotaekwondoMurskaa...
1.11.Vyökoetekniikka...Murskaa...
2.11.Vyökoetekniikka...Murskaa...
3.11.YhteisvuoroMurskaa...
PERUUTETUT HARJOITUKSET 2021
PvmRyhmäPaikka
25.10.Vyökoetekniikka...Murskaa...
26.10.Vyökoetekniikka...Murskaa...
28.10.JunioritMurskaa...
6.12.VapaavuoroMurskaa...